Σκοπός του blog είναι οι αλήθειες για αυτά που συζητάμε τόσο καιρό μεταξύ μας και μας προβληματίζουν.
Επίσης όσοι επιθυμείτε να δημοσιευθεί κάποιο δικό σας κείμενο,μαρτυρία ή ντοκουμέντο μπορείτε να το στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση.
Όσοι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μπορείτε να στέλνετε τα email σας και τις παρατηρήσεις σας στο amoirakagem@gmail.com

Δείτε ΕΔΩ το blog της Ένωσης συνεργατών των εταιριών "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ" και "COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε."

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2009

Ριζικές αλλαγές στο νόμο για τον υγιή ανταγωνισμό


Αναβαθμισμένες ελεγκτικές και κανονιστικές αρμοδιότητες, καθώς και ριζικές αλλαγές στον τρόπο σύνθεσης, οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού αλλά και αυστηρότατες κυρώσεις σε βάρος των παρανομούντων, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού» που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Στόχος του ΥΠΑΝ με το νομοσχέδιο είναι νααναβαθμίσει περισσότερο το σημερινό ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έτσι ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών, να καταπολεμηθεί η ακρίβεια και να δημιουργηθούν συνθήκες υγιούς επιχειρηματικότητας.

Επίσης, με το νομοσχέδιο επιχειρείται να ενισχυθεί ο θεσμικός ρόλος και η ανεξαρτησία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα και ταχύτερα ως φορέας, ώστε να ασχολείται ακόμα πιο ουσιαστικά με τις αρμοδιότητές της και να απεμπλακεί από γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και να στελεχωθεί αξιοκρατικά και να κατοχυρωθεί περισσότερο η διαφάνεια στη λειτουργία της Επιτροπής και να ενισχυθούν οι ελεγκτικές διαδικασίες.

Οι βασικότερες παρεμβάσεις

Α. Σε σχέση με την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

- Ενισχύεται περισσότερο η κανονιστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς καταργείται η πρόβλεψη για έκδοση Υπουργικής Απόφασης που να ενεργοποιεί τις κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής και οι εν λόγω αποφάσεις ισχύουν αυτοδικαίως από την έκδοσή τους.

- Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει προσωρινά μέτρα σε περίπτωση που δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο για τη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από αυτήν. Έτσι, έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει ταχύτερα ή να διατηρήσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, αποφεύγοντας τυχόν στρεβλώσεις στην αγορά.

- Ο γενικός διευθυντής της Επιτροπής θα ορίζεται από την Ολομέλεια της Επιτροπής και όχι από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

- Τα μέλη και τα στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα έχουν νομική προστασία, κατά τα πρότυπα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς και της ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ .

Β. Σε σχέση με την ευέλικτη δομή για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

- Αλλάζει η δομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έτσι ώστε να είναι πιο ευέλικτη και να μπορεί να εξετάζει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τις υποθέσεις.

Έτσι, ο αριθμός των μελών της περιορίζεται από 11 τακτικά και 11 αναπληρωματικά, σε 9 τακτικά και 5 αναπληρωματικά. Δηλαδή από 22, ο αριθμός των μελών μειώνεται σε 14.

Ο πρόεδρος και τέσσερα τακτικά μέλη, που ονομάζονται εισηγητές, θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα κανένα μέλος της Επιτροπής πέραν του προέδρου δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

- Κάθε εισηγητής της Επιτροπής επιλαμβάνεται αμέσως μιας υπόθεσης επικουρούμενος από στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Χειρίζεται λοιπόν, την υπόθεση άμεσα και κάνει ο ίδιος και την εισήγηση, σε στενή συνεργασία με τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης.

Ακολουθείται δηλαδή το μοντέλο του Συμβουλίου της Επικρατείας Έτσι, οι υποθέσεις εξετάζονται πιο γρήγορα, αφού δεν χρειάζεται να ολοκληρωθούν πρώτα οι εργασίες της ΓΔ Ανταγωνισμού και μετά να ανατεθεί η υπόθεση σε κάποιο μέλος της Ολομέλειας.

- Επίσης, η Επιτροπή θα μπορεί να συνεδριάζει και να εξετάζει τις υποθέσεις σε 3μελή τμήματα, για μεγαλύτερη ταχύτητα. Ωστόσο, η Ολομέλεια θα συνεχίζει να εξετάζει τις υποθέσεις μείζονος σημασίας, καθώς και θέματα άσκησης κανονιστικής αρμοδιότητας της Επιτροπής.

- Τέλος, η Επιτροπή θα μπορεί να εξετάζει τις υποθέσεις κατά προτεραιότητα, με βάση διάφορα κριτήρια που ορίζει η ίδια με τον κανονισμό λειτουργίας της, έτσι ώστε να προτάσσονται οι υποθέσεις μείζονος σημασίας ή άλλες υποθέσεις που η ίδια η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να προταθούν, γιατί απαιτείται μια άμεση απάντηση.

Γ. Σε σχέση με την αξιοκρατική στελέχωση της Επιτροπής, την αναδιάρθρωσή της και τη διαφάνεια:

- Για τον ορισμό κάποιου ως μέλος της Επιτροπής δεν θα αρκεί η κατοχή κάποιας τυπικής ιδιότητας (π.χ. να είναι μέλος ΔΕΠ), αλλά θα συνεκτιμάται παράλληλα η κατάρτιση και εμπειρία σε νομικά και οικονομικά θέματα που αφορούν στον ανταγωνισμό.

- Επίσης, δεν θα υπάρχει πια εκπροσώπηση των εμπορικών φορέων ΣΕΒ ΕΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ) στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ώστε τα μέλη της Επιτροπής να μην έρχονται σε δύσκολη θέση καλούμενα να ψηφίζουν για υποθέσεις που αφορούν κλάδους που εκπροσωπούν.

- Η θητεία των μελών παραμένει τριετής με δυνατότητα μόνο μιας ανανέωσης.

- Γίνεται ρητή πρόβλεψη για τα ασυμβίβαστα των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να μην υπάρχει ζήτημα μεροληψίας ή άλλης επιρροής στην άσκηση των καθηκόντων τους.

- Θεσμοθετείται Κώδικας Δεοντολογίας για τα μέλη και τα στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

- Δημιουργείται Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, κάτι που αποτελεί αίτημα της ίδιας της Επιτροπής, με στόχο τη συστημική παρακολούθηση και βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσής της.

- Για τον ορισμό του προέδρου και των εισηγητών της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στα πρότυπα άλλων Ανεξάρτητων Αρχών, όπως της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Δ. Σε σχέση με τις νέες διαδικασίες ελέγχου:

- Διατηρείται η υποχρέωση γνωστοποίησης των επιχειρήσεων, με σκοπό να είναι δυνατή η χαρτογράφηση της αγοράς από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα όμως, επειδή λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στο Κοινοτικό Δίκαιο η γνωστοποίηση περιορίζεται στα εντελώς απαραίτητα στοιχεία για τη χαρτογράφηση.

- Ενισχύονται οι εξουσίες ελέγχου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ως προς τις δυνατότητες εύρεσης αποδεικτικών στοιχείων για τη μελέτη των υποθέσεων που ερευνά.

- Εισάγεται για πρώτη φορά ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών για όσους παραβιάζουν το νόμο περί ανταγωνισμού, ενώ πενταπλασιάζεται η επιβαλλόμενη χρηματική ποινή για τις ίδιες παραβάσεις. Έτσι, από το ποσό των 3.000 έως 30.000 ευρώ που είναι σήμερα, διαμορφώνονται πλέον σε ποσά από 15.000 έως 150.000 ευρώ.

- Επίσης, διπλασιάζεται η ποινή φυλάκισης για παρακώλυση του ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, για άρνηση παροχής πληροφοριών ή για παροχή ψευδών πληροφοριών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, από τουλάχιστον τρεις μήνες σε τουλάχιστον έξι μήνες, ενώ αυξάνεται και η χρηματική ποινή από 5.000 έως 15.000 ευρώ που είναι σήμερα, σε ποσά από 10.000 έως και 50.000 ευρώ. Ακολουθεί το κείμενο του νομοσχεδίου.

Σχέδιο Νόμου

«Αναθεώρηση Διατάξεων του v. 703/1977 περί Ανταγωνισμού»

Άρθρο 1

H παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ Α΄ 278), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Συμφωνίες, αποφάσεις και περιπτώσεις εναρμονισμένης πρακτικής ή κατηγορίες αυτών, που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές γνωστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος, είναι εν όλω ή εν μέρει ισχυρές, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

α) συμβάλλουν, με την εύλογη συμμετοχή των καταναλωτών, στην προκύπτουσα ωφέλεια, στην βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου,

β) δεν επιβάλλουν στις οικείες επιχειρήσεις περιορισμούς πέραν των απολύτως αναγκαίων για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών, και

γ) δεν παρέχουν στις επιχειρήσεις αυτές την δυνατότητα καταργήσεως του ανταγωνισμού σε σημαντικό τμήμα της οικείας αγοράς.»

Άρθρο 2

Το άρθρο 2α του ν.703/1977, όπως ισχύει, καταργείται.

Άρθρο 3

Το άρθρο 3 του ν. 703/1977 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Οι κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 συμφωνίες, αποφάσεις και περιπτώσεις εναρμονισμένης πρακτικής και η κατ' άρθρο 2 καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης απαγορεύονται, χωρίς προς τούτο να είναι απαραίτητη η προηγούμενη έκδοση σχετικής απόφασης».

Άρθρο 4

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4α του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την γνωστοποίηση, η οποία σε κάθε περίπτωση αφορά αποκλειστικά την ταυτότητα των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην συγκέντρωση, τον χρόνο που ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση, τις σχετικές αγορές και τους κύκλους εργασιών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.»

2. Στο άρθρο 4α του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής:

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μπορεί να τροποποιούνται τα κατώτατα όρια και τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή να περιορίζεται η εφαρμογή του παρόντος άρθρου σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

Η εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία, τα οποία συγκεντρώνει αυτή κάθε τριετία και αφορούν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και την κατάσταση του ανταγωνισμού κατά την προηγούμενη τριετία».

Άρθρο 5

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών αρχίζει από την επέλευση της πρώτης από τις πράξεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο».

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:

«Το κείμενο της δημοσίευσης κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο που διατηρεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει παρατηρήσεις ή να παρέχει στοιχεία επί της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λαμβάνει υπόψη το εύλογο έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην συγκέντρωση, για διατήρηση του επιχειρηματικού απορρήτου.»

3. Στο άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής:

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μπορεί να τροποποιούνται τα κατώτατα όρια και τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή να περιορίζεται η εφαρμογή του παρόντος άρθρου σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

Η εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει αυτή κάθε τριετία και αφορούν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και την κατάσταση του ανταγωνισμού κατά την προηγούμενη τριετία».

Άρθρο 6

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4γ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης.

Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται επίσης κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 4, εφόσον περιλαμβάνει διατάξεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 αυτού.

2. Για την εκτίμηση της δυνατότητας μιας συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό υπό την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα η διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών, ο πραγματικός ή δυνητικός ανταγωνισμός εκ μέρους επιχειρήσεων εγκατεστημένων εντός ή εκτός Ελλάδας, η ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στην αγορά και η χρηματοδοτική και οικονομική δύναμή τους, οι δυνατότητες επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές ή δυνητικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, η εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα συμφέροντα των ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών και η συμβολή στην εξέλιξη της τεχνικής και οικονομικής προόδου, υπό τον όρο ότι η εξέλιξη αυτή είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ανταγωνισμό.

Η αξιολόγηση της ύπαρξης ή μη συντονισμού, που αντίκειται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, χωρίς να εμπίπτει στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, μεταξύ επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε συγκέντρωση κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 4, γίνεται με βάση τα κριτήρια της αυτής παραγράφου 5».

Άρθρο 7

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4δ του ν. 703/1977 όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής εδάφια:

«Από την γνωστοποίηση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έναρξης διαδικασίας πλήρους διερεύνησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν από κοινού να προβαίνουν σε τροποποιήσεις στην συγκέντρωση, ώστε να μην προκαλούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά και να τις κοινοποιούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οι τροποποιήσεις και η γνωστοποίησή τους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, μπορεί να γίνονται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ενημέρωση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων».

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4δ του ν. 703/1977 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία εκδίδεται μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, απαγορεύεται η συγκέντρωση σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4γ.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιτρέπει τη συγκέντρωση. Η πάροδος της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών, χωρίς την έκδοση απορριπτικής απόφασης, θεωρείται ως έγκριση της συγκέντρωσης εκ μέρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία εκδίδει υποχρεωτικώς τη σχετική διαπιστωτική πράξη».

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4δ του ν. 703/1977 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να εγκρίνει συγκέντρωση, με την απόφαση της παραγράφου 6, με όρους και προϋποθέσεις που η ίδια επιβάλλει, προκειμένου να καταστεί η συγκέντρωση συμβατή με την παράγραφο 1 του άρθρου 4γ ή να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις τροποποιήσεις της συγκέντρωσης που έγιναν από αυτές, ώστε να καταστεί η συγκέντρωση συμβατή με την παράγραφο 1 του άρθρου 4γ.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου να απειλήσει κατά των συμμετεχουσών επιχειρήσεων πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτών προς τους όρους ή προϋποθέσεις που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ή στις αλλαγές στην συγκέντρωση που αυτές πραγματοποίησαν.

Το κατά το προηγούμενο εδάφιο πρόστιμο μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί με απόφαση της να θεωρήσει ότι κατέπεσε το πρόστιμο, εφόσον βεβαιώνεται η μη συμμόρφωση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στους όρους ή προϋποθέσεις που επιβλήθηκαν ή στις αλλαγές στη συγκέντρωση τις οποίες οι ίδιες οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν. Σε περίπτωση που οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4ε του παρόντος νόμου»

Άρθρο 8

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4ε του ν. 703/1977 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει προσωρινά μέτρα κατάλληλα για την αποκατάσταση ή τη διατήρηση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην περίπτωση που μια συγκέντρωση:

α) έχει πραγματοποιηθεί κατά παράβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και δεν έχει ακόμα ληφθεί απόφαση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4γ,

β) έχει πραγματοποιηθεί κατά παράβαση ενός όρου ή προϋπόθεσης που έχει επιβληθεί στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4δ,

γ) έχει πραγματοποιηθεί κατά παράβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν και με την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 4γ κρίνεται ότι περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης».

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4ε του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Το κύρος των δικαιοπραξιών που καταρτίζονται κατά παράβαση της παραγράφου 1, εξαρτάται από την απόφαση που εκδίδεται κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2, 3 και 6 του άρθρου 4δ ή κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 9

Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, καταργείται. Οι παράγραφοι 7,8,9,10,11 και 12 αναριθμούνται σε 6,7,8,9,10 και 11 αντίστοιχα και αντικαθίστανται ως εξής:

«6. Το αργότερο μέσα σε δύο έτη από την έκδοση της απόφασης κατά την παράγραφο 5, η Επιτροπή Ανταγωνισμού οφείλει να κινήσει τη διαδικασία εξέτασης του σχετικού κλάδου της οικονομίας και να αξιολογήσει κατά πόσον έχουν αποκατασταθεί οι συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού ή κατά πόσον είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα μέτρα τα οποία έχει λάβει και να επιβληθούν μέτρα ελαφρύτερα ή βαρύτερα, κατά περίπτωση.

Για το σκοπό αυτόν ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να υποβάλει σχετικό αίτημα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, πριν από τη συμπλήρωση των δύο ετών και πάντως τουλάχιστο ένα έτος από την έκδοση της απόφασης κατά την παράγραφο 5, εφόσον κρίνει ότι έχουν αποκατασταθεί οι συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού ή ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα μέτρα τα οποία έχει λάβει και να επιβληθούν μέτρα ελαφρύτερα ή βαρύτερα, κατά περίπτωση.

7. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6, προσβάλλονται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, από όποιον έχει έννομο συμφέρον.

8. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφασίζει σε Ολομέλεια. Για την συλλογή των αναγκαίων στοιχείων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 25, 26 και 27 του παρόντος νόμου.

9. Σε κάθε επιχείρηση, η οποία δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6, επιβάλλεται, με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 , πρόστιμο τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, που μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσό ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4στ του παρόντος νόμου.

10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ρυθμίζονται τα θέματα, που αφορούν στη δημόσια διαβούλευση, στις ελάχιστες προϋποθέσεις δημοσιότητας και στο περιεχόμενο αυτής, στη διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

11. Αν, από τη διαδικασία της έρευνας και της διαβούλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προκύψει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 (L1/4.1.2003) και κατά περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου αυτού που είναι σχετικές με τα προαναφερόμενα άρθρα της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4, 4α, 4β, 4γ, 4δ, 4ε και 4στ. του παρόντος νόμου»

Άρθρο 10

Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, καταργείται.

Άρθρο 11

Θέματα Επιτροπής Ανταγωνισμού

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

«Για την Επιτροπή Ανταγωνισμού εφαρμόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α).»

2. Οι παράγραφοι 3 έως και 20 του άρθρου 8 του ν.703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίστανται και προστίθενται παράγραφοι 21 έως και 25, ως εξής:

«3. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκροτείται από εννέα τακτικά μέλη, από τα οποία ένα είναι ο Πρόεδρος και τέσσερις Εισηγητές και απαρτίζεται από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον νομικό και οικονομικό τομέα.

Ο Πρόεδρος, και οι Εισηγητές, είναι δημόσιοι λειτουργοί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τελούν, κατά το χρόνο που κατέχουν τη θέση τους, σε αναστολή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Αν ο Πρόεδρος ή οι Εισηγητές είναι μέλη ΔΕΠ AEI τότε, σε σχέση με την αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων τους ως μελών ΔΕΠ AEI, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ Α' 218). Επιπλέον των τακτικών μελών ορίζονται και πέντε αναπληρωματικά μέλη τα οποία πρέπει να έχουν τα ίδια προσόντα με τα τακτικά μέλη και τα οποία αναπληρώνουν, οποιοδήποτε τακτικό μέλος, εκτός του Προέδρου και των Εισηγητών, σε περίπτωση που αυτό είναι απόν, κωλυόμενο ή ελλείπον..

Τον Πρόεδρο κωλυόμενο, απόντα ή ελλείποντα αναπληρώνει ο κατά διορισμόν αρχαιότερος των Εισηγητών. Εισηγητή κωλυόμενο ή ελλείποντα αναπληρώνει άλλος εκ των Εισηγητών.

4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού επιλέγεται και διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Οι τέσσερις Εισηγητές επιλέγονται και διορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικών και αναπληρωματικών, είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο για μία επιπλέον θητεία.

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη, δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο δημόσιο λειτούργημα ή κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα επιχειρηματική ή μη, που δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικά και αναπληρωματικά, , η άσκηση καθηκόντων μέλους ΔΕΠ AEI με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Τα τακτικά μέλη τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν τον Πρόεδρο για τυχόν ανάληψη οποιουδήποτε άλλου λειτουργήματος ή επαγγελματικής δραστηριότητας.

Για την ύπαρξη ή μη ασυμβιβάστου αποφασίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια. Τα μέλη ή οι αναπληρωτές, για τα οποία προκύπτει ζήτημα ασυμβιβάστου απέχουν από τις συνεδριάσεις κατά τις οποίες λαμβάνεται η σχετική απόφαση.

Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, κοινοποιείται αμελλητί στον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύεται, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, να αναπέμψει σε αυτήν την υπόθεση, για λόγους νομιμότητας. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση που λαμβάνεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι οριστική και υποχρεωτικώς εκτελεστή.

6. Σε περίπτωση που λήξει πρόωρα η θητεία του Προέδρου ή μέλους, τακτικού ή αναπληρωματικού, της Επιτροπής Ανταγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο, στην κενή θέση διορίζεται νέος Πρόεδρος, ή νέο μέλος αντίστοιχα, για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος.

Δεν μπορούν να ορισθούν μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα πρόσωπα που έχουν εκπέσει από την ιδιότητα του μέλους αυτής για τους λόγους που ορίζονται στο νόμο αυτόν. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 εφαρμόζεται και για τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

7. Ο Πρόεδρος εισάγει ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού όλες τις υποθέσεις. Με την εισαγωγή της κάθε υπόθεσης που αφορά περιπτώσεις των άρθρων 1, 2, και 5, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, ερευνά αν μία υπόθεση πρέπει να εξετασθεί κατά προτεραιότητα.

Για την λήψη απόφασης λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του παρόντος και η εκτιμώμενη επίδραση της εξεταζόμενης καταγγελίας, αίτησης, γνωστοποίησης ή έρευνας στην λειτουργία του αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

8. Κάθε υπόθεση που αφορά περιπτώσεις των άρθρων 1, 2, 4επ. και 5, ανατίθεται άμεσα μετά από κλήρωση από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε έναν από τους Εισηγητές.

Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 4δ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού ασκεί χρέη εισηγητή. Σε περίπτωση που η υπόθεση εισάγεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο σε τμήμα, με την ίδια απόφαση της Ολομέλειας ορίζονται, μετά από κλήρωση, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής πλην των Εισηγητών, που θα απαρτίσουν την σύνθεση του τμήματος που θα αναλάβει την υπόθεση.

Με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, η Ολομέλεια της Επιτροπής μπορεί να αναθέτει την προεδρία ενός τμήματος σε άλλο μέλος από τα τακτικά μέλη, εκτός του Εισηγητή. Ο Εισηγητής, στον οποίο ανατίθεται υπόθεση, συνεπικουρείται από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή μετά από πρόταση του αρμοδίου κατά περίπτωση Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατά το άρθρο 8δ του παρόντος νόμου.

Ο αριθμός των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, που ορίζεται κατά περίπτωση, εξαρτάται από την σοβαρότητα της υπόθεσης, αλλά δεν υπερβαίνει τους πέντε.

Η εισήγηση πρέπει να κατατεθεί στην Ολομέλεια ή στο αντίστοιχο τμήμα, κατά περίπτωση, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ανάθεσή της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του παρόντος νόμου. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά από αίτημα του Εισηγητή, για χρόνο ο οποίος δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.

Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 4δ του παρόντος νόμου, η εισήγηση πρέπει να κατατίθεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την γνωστοποίηση της υπό εξέταση συγκέντρωσης και η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται από τον Πρόεδρo της Επιτροπής Ανταγωνισμού μετά από αίτημα του Εισηγητή για χρόνο ο οποίος δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες.

9. Οι υποθέσεις που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 1, 2, 4επ., αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, εισάγονται υποχρεωτικά σε τριμελή τμήματα, εκτός από τις υποθέσεις μείζονος σημασίας που εισάγονται με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Ολομέλεια. Στις λοιπές περιπτώσεις, οι υποθέσεις εισάγονται απευθείας στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεδριάζει νόμιμα σε Ολομέλεια, εφ' όσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, ο Εισηγητής και τρία τουλάχιστον μέλη, τακτικά ή αναπληρωματικά, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος κατά περίπτωση.

Τα Τμήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνεδριάζουν νόμιμα, εφ' όσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο προεδρεύων, ο Εισηγητής και ένα επιπλέον τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος. Τόσο στην Ολομέλεια όσο και σε κάθε τμήμα, συμμετέχουν, χωρίς ψήφο, οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που συνεπικουρούν τον Εισηγητή και ο Γραμματέας της Ολομέλειας ή του Τμήματος που ορίζεται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τον αναπληρωτή του και προέρχεται από τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που απαρτίζουν το Γραφείο Προέδρου.

11. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή, ούτε με αναπλήρωση, η νόμιμη συγκρότηση τμήματος στο οποίο έχει εισαχθεί υπόθεση ή για σπουδαίο λόγο καθίσταται αδύνατη η λειτουργία του, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναλαμβάνει την υπόθεση ή την αναθέτει σε άλλο τμήμα που ορίζει με απόφασή της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Στην περίπτωση αυτή, και με εξαίρεση την παράγραφο 6 του άρθρου 4δ, οι προβλεπόμενες στο νόμο προθεσμίες υπολογίζονται εκ νέου. Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού τα οποία απουσιάζουν χωρίς σπουδαίο λόγο για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις είτε πρόκειται για συνεδριάσεις τμήματος στο οποίο μετέχουν ή της Ολομέλειας, εκπίπτουν αυτοδίκαια από την ιδιότητά τους. Η έκπτωση διαπιστώνεται με σχετική απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

12. Κατά την ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού συζήτηση επί των αιτήσεων και των καταγγελιών που υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου αυτοί που υπέβαλαν αίτηση ή καταγγελία, οι οποίοι καλούνται προς τούτο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συζήτηση, όπως και οι επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων κατά των οποίων κινήθηκε η ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού διαδικασία.

Η προθεσμία κλήτευσης στις περιπτώσεις των άρθρων 4δ και 4ε, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Τα κλητευόμενα μέρη δύνανται να παραιτούνται των προθεσμιών ή να ζητούν την σύντμησή τους.

Σε περίπτωση περισσοτέρων κλητευομένων μερών απαιτείται παραίτηση από την νόμιμη προθεσμία ή αίτηση σύντμησης από όλα τα μέρη. Σε περίπτωση παράλειψης, μη προσήκουσας ή μη εμπρόθεσμης κλήτευσης, αυτός που δεν παρέστη στη συζήτηση δικαιούται να υποβάλει αίτηση επανασυζήτησης ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.

13. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον της Ολομέλειας ή τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ιδίως για την εξέταση μαρτύρων, τηρούνται πρακτικά με ηλεκτρονικά μέσα.

Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά παραδίδονται με επιμέλεια της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, στα μέρη εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας της ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού διαδικασίας. Η προθεσμία για την υποβολή τελικού υπομνήματος από τους συμμετέχοντες στην ακροαματική διαδικασία, εκκινεί μετά την παράδοση των πρακτικών σε αυτούς.

14. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού κοινοποιούνται με επιμέλεια της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

15. Οι αποδοχές του Προέδρου και των Εισηγητών, το ύψος της αποζημίωσης κατά συνεδρίαση που χορηγείται στον Πρόεδρο, στους Εισηγητές και στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που κατά περίπτωση ορίζονται να συνδράμουν τον Εισηγητή των υποθέσεων, στον γραμματέα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στους αναπληρωτές τους, καθορίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

16. Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και οι αναπληρωτές τους έχουν υποχρέωση να τηρούν την εμπιστευτικότητα των εμπορικών πληροφοριών.

17. Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη υποβάλλουν κατ' έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από το ν.1738/1987 (ΦΕΚ Α' 200) δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

18. Οι δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον διορίζονται μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μπορούν να απαλλάσσονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού από τα άλλα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για το χρόνο που συμμετέχουν στην Επιτροπή, λαμβάνοντας το σύνολο των αποδοχών και των επιδομάτων της οργανικής τους θέσης, σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ο χρόνος αυτός, για όλα τα παραπάνω μέλη, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια, σε καμία δε περίπτωση η συμμετοχή τους δεν μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υπηρεσιακή τους κατάσταση ή θέση.

19. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας που ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

20. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει νομική προσωπικότητα και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες. Το άρθρο 18 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ Α' 258) εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικά και αναπληρωματικά, και το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, όταν δρουν εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

21. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, να συγκροτεί με απόφασή της επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα σε θέματα ανταγωνισμού και λειτουργίας της Επιτροπής και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορεί να μετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή μετά από αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν στις πιο πάνω επιτροπές και ομάδες εργασίας.

22. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθορίζεται το ύψος των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, για εκτέλεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

23. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται η εσωτερική λειτουργία, ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της Επιτροπής, τα κωλύματα και η εξαίρεση του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της, η προδικασία και διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, η κατάρτιση, δημοσίευση και κοινοποίηση των αποφάσεών της, η παροχή αντιγράφων ή αποσπασμάτων των αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεών της και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

24. Η δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του προσωπικού που υπηρετεί και απασχολείται στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν ενάγονται ή κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανατίθεται εφόσον οι ανωτέρω το επιθυμούν, σε εξωτερικό δικηγόρο που ορίζεται από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού καλύπτει την σχετική δαπάνη, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στην συγκεκριμένη απόφαση. Το ενδιαφερόμενο μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τα μέλη του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού μπορούν αν επιθυμούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και άλλων δικηγόρων αλλά χωρίς επιβάρυνση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος θα καταδικασθεί αμετακλήτως, είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το σύνολο της δαπάνης αυτής. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, των οποίων έληξε η θητεία, καθώς και για το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, το οποίο αποχώρησε από την Υπηρεσία.

25. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικά και αναπληρωματικά, δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους με οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση επί υποθέσεων των οποίων η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εξέδωσε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οποιαδήποτε απόφαση ή πράξη, καθώς και να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο, ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε το μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της θητείας του.»

Άρθρο 12

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8α του ν. 703/1977, όπως ισχύει, καταργούνται.

Άρθρο 13

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Διαπιστώνει αν υφίσταται παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1.»

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, καταργείται

3. Η περίπτωση η' της παραγράφου 2 του άρθρου 8β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«η) Επιτρέπει με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την εξαίρεση συμπράξεων κατά κατηγορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου».

4. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) Προσδιορίζει με απόφαση της Ολομέλειας, κατηγορίες ή είδη συμπράξεων που δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου».

5. Η περίπτωση ια' της παραγράφου 2 του άρθρου 8β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ια) Διορίζει το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού».

6. Η περίπτωση ιζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής

«ιζ) Με αιτιολογημένη απόφασή της σύμφωνα με το άρθρο 5, λαμβάνει κάθε απολύτως αναγκαίο κανονιστικό μέτρο που αφορά τη διάρθρωση της αγοράς και αποσκοπεί στην δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5.»

Πηγή http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/07/04/1685718.htm