Σκοπός του blog είναι οι αλήθειες για αυτά που συζητάμε τόσο καιρό μεταξύ μας και μας προβληματίζουν.
Επίσης όσοι επιθυμείτε να δημοσιευθεί κάποιο δικό σας κείμενο,μαρτυρία ή ντοκουμέντο μπορείτε να το στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση.
Όσοι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μπορείτε να στέλνετε τα email σας και τις παρατηρήσεις σας στο amoirakagem@gmail.com

Δείτε ΕΔΩ το blog της Ένωσης συνεργατών των εταιριών "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ" και "COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε."

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Χειραγώγηση Μετοχών κατά την εξαγορά της «Γερμανός Α.Ε.» από την «CosmOTE»

Γραπτή Ερώτηση της Ευρωβουλευτού Κατερίνας Μπατζελή (PSE) προς την Επιτροπή
Θέμα: Χειραγώγηση Μετοχών κατά την εξαγορά της «Γερμανός Α.Ε.» από την «CosmOTE»
Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο 660 χιλ. ευρώ για την υπόθεση χειραγώγησης μετοχών της εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας «Γερμανός Α.Ε.» λίγο πριν την εξαγορά της από την επίσης εισηγμένη εταιρεία «CosmOTE». Ταυτόχρονα, οι αρμόδιες ελληνικές δικαστικές αρχές άσκησαν πρόσφατα διώξεις για κακούργημα, στο πλαίσιο του ελληνικού νόμου 3340/2005 περί χειραγώγησης μετοχών. Ειδικότερα, βάσει ερευνών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εισαγγελικών αρχών το τίμημα της εξαγοράς είναι υπερτριπλάσιο των πωλήσεων της «Γερμανός Α.Ε.»όταν, κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική, οι εταιρείες έχουν αξία ίση με τις πωλήσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους. Παράλληλα, η αξία της μετοχής της «Γερμανός Α.Ε.» σημείωσε άνοδο κατά 33,96 % από την έναρξη της συζήτησης εξαγοράς, το Δεκέμβριο 2005, έως την εξαγορά, το Μάιο 2006, λόγω ασυνήθιστα υψηλών όγκων συναλλαγών, ενώ αμέσως μετά την εξαγορά υπήρξε ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Δεδομένου, μάλιστα ότι η «CosmOTE» ήταν θυγατρική του «ΟΤΕ», βασικός μέτοχος της οποίας ήταν το Ελληνικό Δημόσιο, η εν λόγω συμφωνία φέρεται να προκάλεσε ζημία 80 εκ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο.

Ποιές ευθύνες προβλέπονται βάσει της Οδηγίας 2004/25/EK(1) στην περίπτωση χειραγώγησης μετοχών; Η εν λόγω υπόθεση χειραγώγησης συνιστά παραβίαση του άρθρου 3.4 της Οδηγίας περί δημιουργίας τεχνητών όρων αγορών των τίτλων της υπό εξαγοράς εταιρείας και αν ναι ποιες οι δυνατότητες παρέμβασης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Υπάρχει παραβίαση του άρθρου 7 περί του ελάχιστου διαστήματος που απαιτείται ανάμεσα στην δημοσιοποίηση της προσφοράς και του χρόνου αποδοχής, δεδομένου ότι στην περίπτωση της Γερμανός η προσφορά δημοσιοποιήθηκε στις 5 Μαΐου και η συμφωνία εξαγοράς ολοκληρώθηκε στις 8 Μαΐου; Δεδομένου ότι για θέματα διαδικασίας προσφοράς η Οδηγία ορίζει ότι εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους μέλους (άρθρο 4δ), κατά πόσο τα συμμετέχοντα στις διαπραγματεύσεις νομικά πρόσωπα και η Εποπτεύουσα Αρχή, ο ΟΤΕ, όφειλαν να θεωρήσουν την εν λόγω διαπραγμάτευση ως «προνομιακή πληροφορίας» και να προβούν σε έγκαιρη δημοσιοποίηση των διαπραγματεύσεων εξαγοράς όπως προβλέπει ο ελληνικός νόμος 3340/2005; Θεωρείται εύλογη η διετής καθυστέρηση στην οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε τον έλεγχο της εξαγοράς, δεδομένου ότι μία προληπτική αξιολόγηση εκ μέρους της θα είχε ουσιαστικά αποτρέψει την σημαντική αυτή ζημία για το ελληνικό δημόσιο;

Δεδομένης της καθυστερημένης απόφασης της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί ουσιαστικής παραχώρησης σημαντικού πρέμιουμ από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία «Γερμανός Α.Ε.» διαμέσου της εξαγοράς της από την «CosmOTE», συνίσταται παραβίαση των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού;

(1) ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σελ. 12.

Απάντηση του κ. McCreevy εξ ονόματος της Επιτροπής

07.10.2008

Όπως ανέφερε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέτασε τις περιστάσεις της εξαγοράς της Γερμανός ΑΕ από την CosmOTE και έλαβε κατασταλτικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων με το αιτιολογικό ότι η τιμή της μετοχής της Γερμανός ΑΕ έτυχε επανειλημμένως στήριξης πριν από την εξαγορά της εν λόγω εταιρίας. Για το θέμα αυτό, η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η σχετική κοινοτική νομοθεσία που αφορά πρακτικές χειραγώγησης της αγοράς στις οργανωμένες χρηματοοικονομικές αγορές, ήτοι η οδηγία 2003/6/ΕΚ για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς), καθώς και τα μέτρα εφαρμογής της(1), δεν δίνει στην Επιτροπή την εξουσία να επεμβαίνει σε μεμονωμένες περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ή αποδείξεις για κατάχρηση της αγοράς. Η σχετική ελληνική νομοθεσία προβλέπει τις εποπτικές και ερευνητικές εξουσίες των αρμόδιων εθνικών αρχών, οι οποίες είναι επίσης αρμόδιες να επιβάλλουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. Ως εκ τούτου, εναπόκειται στις ελληνικές αρμόδιες αρχές να εξετάζουν περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς και να λαμβάνουν τυχόν σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.

Όσον αφορά την οδηγία για τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς(2), το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου παραπέμπει σε διατάξεις της εν λόγω οδηγίας που αφορούν την απαγόρευση της δημιουργίας τεχνητών όρων αγορών και το ελάχιστο διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης του εγγράφου της προσφοράς και της αποδοχής της, και οι οποίες ενδεχομένως θα είχαν σημασία για την προκειμένη υπόθεση. Δεδομένου ότι η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας αυτής στο εσωτερικό δίκαιο δεν είχε ακόμη λήξει την ημέρα υποβολής της προσφοράς, η Επιτροπή δεν διαθέτει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ελληνική νομοθεσία που ίσχυε τη στιγμή της προσφοράς.

Από τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, προκύπτει ότι η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κίνησε τις διαδικασίες έρευνας και έλαβε τα κατάλληλα μέτρα σε σχέση με τις παρατυπίες που διαπράχθηκαν στην υπόθεση αυτή. Η Επιτροπή επί του παρόντος δεν έχει στην κατοχή της πληροφορίες που θα την οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα παραβίασε το κοινοτικό δίκαιο στην υπόθεση αυτή.

(1) Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς)∙ Οδηγία 2003/124/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό και τη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών και τον ορισμό των πράξεων χειραγώγησης της αγοράς∙ Οδηγία 2003/125/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θεμιτή παρουσίαση των επενδυτικών συστάσεων και τη γνωστοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων∙ Οδηγία 2004/72/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αποδεκτές πρακτικές της αγοράς, τον ορισμό των εμπιστευτικών πληροφοριών για παράγωγα μέσα εμπορευμάτων, την κατάρτιση καταλόγων κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών, τη γνωστοποίηση των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και τη γνωστοποίηση ύποπτων συναλλαγών και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράμματα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης χρηματοπιστωτικών μέσων.
(2) Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, ΕΕ L 142 της 30.4.2004

Πηγή http://www.kbatzeli.gr/index.php?/plain/content/view/full/1842