Σκοπός του blog είναι οι αλήθειες για αυτά που συζητάμε τόσο καιρό μεταξύ μας και μας προβληματίζουν.
Επίσης όσοι επιθυμείτε να δημοσιευθεί κάποιο δικό σας κείμενο,μαρτυρία ή ντοκουμέντο μπορείτε να το στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση.
Όσοι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μπορείτε να στέλνετε τα email σας και τις παρατηρήσεις σας στο amoirakagem@gmail.com

Δείτε ΕΔΩ το blog της Ένωσης συνεργατών των εταιριών "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ" και "COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε."

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

Χορηγήσεις με την εγγύηση του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.


Η Eurobank, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην συνεχή υποστήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, συμμετέχει ενεργά και στη Β’ φάση του προγράμματος εγγύησης δανείων Κεφαλαίου Κίνησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), με στόχο την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.Εκταμίευση

Εφάπαξ εκταμίευση το αργότερο εντός διμήνου από την ημερομηνία έγκρισης της εγγύησης από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε

Αποπληρωμή Δανείου
Η αποπληρωμή του κεφαλαίου γίνεται με ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται 6 μήνες μετά την εκταμίευση του δανείου. Η καταβολή των τόκων γίνεται μετά από κάθε εξαμηνιαίο ημερολογιακό εκτοκισμό, δηλαδή 30/6 & 31/12

Έξοδα Δανείου

* Προμήθεια ΤΕΜΠΜΕ: Η προμήθεια για την παροχή εγγύησης ανέρχεται στο 0,25% επί του εγγυημένου ποσού, παρακρατείται εφάπαξ από την εκταμίευση του δανείου και αποδίδεται στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε
* Δαπάνες Εξέτασης Αιτήματος: Παρακρατούνται εφάπαξ από την Τράπεζα ως κατωτέρω

€5.000 - €60.000 : €100
€60.001 - €150.000 : €200


Σε ποιους Απευθύνεται - Δικαιούχοι
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (ατομικές, ελεύθεροι επαγγελματίες, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για τις οποίες θα πρέπει αθροιστικά να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν το κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας
2. Απασχολούσαν κατά την διάρκεια της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης λιγότερο από 50 εργαζομένους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να διατηρούνται μέχρι την εξόφληση του δανείου
3. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης να μην υπερβαίνει τα 10εκ Ευρώ
4. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις
5. Το άθροισμα των οικονομικών αποτελεσμάτων των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων πρέπει να είναι θετικό


Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

1. Oι επιχειρήσεις που έχουν ήδη υπαχθεί στην Α’ φάση του προγράμματος. Η νέα φάση δεν αποτελεί ξεχωριστή δράση αλλά μετεξέλιξη της αρχικής και άρα οι επιχειρήσεις αυτές δεν μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση
2. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Δημοτικές και Δημόσιες επιχειρήσεις και οι Δημόσιοι οργανισμοί
3. Οι επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, εταιρείες Venture Capital, ΕΛΔΕ, ΑΕΔΑΚ κλπ)
4. Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κτλ)
5. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους τομείς της Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και ¶νθρακα
6. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:
α) Στον κλάδο των Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών για λογαριασμό
τρίτων εφόσον η αιτούμενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχημάτων
οδικών εμπορευματικών μεταφορών
β) Στον Εξαγωγικό τομέα με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη
μέλη, εφόσον η αιτούμενη ενίσχυση συνδέεται άμεσα με τις εξαγόμενες
ποσότητες, με την δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με
άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική
δραστηριότητα
γ) Στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων
δ) Στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

i. Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από οικίες επιχειρήσεις
ii. Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσης της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς
7.
Οι επιχειρήσεις στις οποίες κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησης, τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας (εξετάζεται από την ΤΕΜΠΜΕ)
8. Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσχέρειες και χαρακτηρίζονται ως προβληματικές